,

Globala utmaningar

Mot slutet av 1900-talet började många teoretiker och aktivister se framför sig nya möjligheter till transnationellt samarbete för att främja fred och global rättvisa. I Globala utmaningar ger Iris Marion Young nytt liv åt dessa förhoppningar genom att presentera några tydliga svar på vad hon uppfattar som dagens stora globala utmaningar.

Boken är strukturerad kring tre centrala teman:

Självbestämmande
 – Inspirerad av ursprungsbefolkningarnas krav utarbetar Young ett begrepp om självbestämmande som är förenligt med starkare politiska institutioner på global nivå. I den styrelsemodell hon förordar bygger på en princip om ”självbestämmande som ickedominans”, där de olika subjekten relaterar till varandra i en decentraliserad federationsstruktur.

Krig och våld – I sin kritik av den statliga våldsanvändningen menar Young att väpnat våld för att motverka förtryck endast bör användas i undantagsfall och då påminna mer om insatser för att upprätthålla lagen än om traditionella krigsoperationer. Målet bör vara att överge statscentrerade synsätt och arbeta för att förverkliga en rättstatsprincip på global nivå.

Global rättvisa – I bokens avslutande del argumenterar Young för att varken den kosmopolitiska eller den nationalistiska hållningen erbjuder ett lämpligt sätt att förhålla sig till global rättvisa; som alternativ utvecklar hon därför ett nytt ansvarsbegrepp som utgår från hur individer och organisationer är inbegripna i sociala strukturer som skapar globala orättvisor.

”Iris Youngs sista essäer, som är realistiska och ändå hoppfulla, visar att en annan värld är möjlig. Young är väl införstådd med den massiva påverkan från globala strukturer som framföder våld, dominans och likriktning. Samtidigt illustrerar hennes klargörande analyser hur det genom intelligent politik är möjligt att motstå, blockera och reformera dessa krafter – genom nya idéer som utvecklats utifrån specifika kontexter av förtryck och genom samarbete med dagens sociala rörelser (såsom antikrigsrörelsen och antisweatshoprörelsen). Genom att förstå Youngs alternativa tolkning av världen lär vi oss att förändra den.” Thomas Pogge, Columbia University

  • Utgivningsår 2009
  • ISBN 978-91-976718-2-8
  • Sidantal 246
  • Pris 140,00 kr
  • Lägg i varukorg